آگوست 15, 2018

چال گونه چگونه ایجاد می شود؟

برداشت کشورهای مختلف از چال چال خنده یا گونه  (Cheek Dimple) به‌ عنوان ‌مثال: در مردم سنتی آسیایی، چال گونه، نشان دهنده از طالع و بخت و اقبال زیاد فرد است […]